Thiết kế BVKTTC-dự toán phần móng, bệ BTCT để đặt tượng

Thiết kế BVKTTC-dự toán phần móng, bệ BTCT để đặt tượng

4
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 23.207.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói