Toàn bộ phần xây lắp – điện – nước còn lại của dự án (trừ móng, bệ đặt tượng)

Toàn bộ phần xây lắp – điện – nước còn lại của dự án (trừ móng, bệ đặt tượng)

8
Quý I/2008
110 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.856.620.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu