Xây lắp và thiết bị đi kèm

Xây lắp và thiết bị đi kèm

01
Đã thực hiện
335 ngày
Giá gói thầu:
 • 4593000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói