Ban Quản lý các dự án ĐTXDCB huyện Tu Mơ Rông thông báo mời thầu. Đường từ trung tâm huyện Tu Mơ Rông đi 4 xã phía Tây (Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Tơ Kan và Đă Rơ Ông.

Ban Quản lý các dự án ĐTXDCB huyện Tu Mơ Rông thông báo mời thầu. Đường từ trung tâm huyện Tu Mơ Rông đi 4 xã phía Tây (Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Tơ Kan và Đă Rơ Ông.

Gói thầu số 1: Lý trình Km0 – Km1+434,75

Gói thầu số 2: Lý trình Km1+434,75 – Km3+429,27

Gói thầu số 3: Lý trình Km3+429,27 – Km4+630,71

Gói thầu số 4: Lý trình Km4+630,71 – Km4+728,88

Gói thầu số 5: Lý trình Km4+728,88 – Km4+892,88

Thuộc Dự án “Đường từ trung tâm huyện Tu Mơ Rông đi 4 xã phía Tây (Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Tơ Kan và Đă Rơ Ông”

Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án ĐTXDCB huyện Tu Mơ Rông

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 15/2/2008 đến trước 8 giờ, ngày 3/3/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý các dự án ĐTXDCB huyện Tu Mơ Rông, huyện Tu Mở Rông, tỉnh Kontum. Điện thoại: (060) 964050; Fax: (060) 934078

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 3/3/2008.