Sửa chữa Cống Bắc

Sửa chữa Cống Bắc

PN/PMU/DM/XL2/2008
quý II/2008
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.321.564.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu