Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư

01
Năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 72.114.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói