Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống cáp quang biển. Tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống cáp quang biển. Tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam

Tên dự án:Tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam
Tên gói thầu:Hệ thống cáp quang biển
Nguồn vốn:JBIC
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án cáp quang biển
31/01/2008 đến 20/04/2008
160000000 (VND)
20/04/2008 09:00
20/04/2008 09:00