Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình

11
Năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 40.519.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói