Khối phụ trụ sở ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức

Khối phụ trụ sở ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức

1
trong tháng 03/2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.711.599.219 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói