Xây dựng Cầu Khương Thọ- Đường ĐT617

Xây dựng Cầu Khương Thọ- Đường ĐT617

01
Tháng 4 năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1441307674 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu