Cung cáp sứ cách điện trung thế các loại

Cung cáp sứ cách điện trung thế các loại

2-SCTX
Tháng 3 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 253.600.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu