Cung cấp phụ kiện đường dây các loại

Cung cấp phụ kiện đường dây các loại

8-SCTX
Tháng 3 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 710.100.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu