Cung cấp dây cáp điện các loại

Cung cấp dây cáp điện các loại

2-SCL
Tháng 3 năm 2008
30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 6.391.181.829 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu