Cung cấp tấm nhựa che hàng

Cung cấp tấm nhựa che hàng

1
tháng 3/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.800.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá