Hệ thống máy in và máy lồng gấp phong bì

Hệ thống máy in và máy lồng gấp phong bì

01
28/2/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 18998000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói