Gói thầu xây lắp công trình cầu Chợ Biền, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Gói thầu xây lắp công trình cầu Chợ Biền, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

01
8 giờ 45 phút, ngày 9/4/2008
320 ngày
Giá gói thầu:
 • 6924409000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu