Mua sắm dây thuê bao 2x2x0,5mm có dầu chống ẩm loại có dây treo gia cường phục vụ sản xuất kinh doanh (Quý 1+2 năm 2008)

Mua sắm dây thuê bao 2x2x0,5mm có dầu chống ẩm loại có dây treo gia cường phục vụ sản xuất kinh doanh (Quý 1+2 năm 2008)

01
14h00 ngày 7 tháng 4 năm 2008
Quý 2 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 4.046.875.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá