Kiểm định đánh giá chất lượng kiến trúc, kết cấu hiện trạng

Kiểm định đánh giá chất lượng kiến trúc, kết cấu hiện trạng

3
Đã thực hiện
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 46.719.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói