Thiết kế kỹ thuật thi công và lập báo cáo KTKT

Thiết kế kỹ thuật thi công và lập báo cáo KTKT

4
Đã thực hiện
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 96.130.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói