Thẩm tra dự toán

Thẩm tra dự toán

6
Đã thực hiện
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.994.361 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói