Tư vấn đấu thầu xây lắp

Tư vấn đấu thầu xây lắp

7
Quý I/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.967.922 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói