Thi công xây lắp

Thi công xây lắp

8
Quý II/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.780.735.409 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá