Gói thầu số 1: Kênh và công trình trên kênh: Kênh N1, kênh V2

Gói thầu số 1: Kênh và công trình trên kênh: Kênh N1, kênh V2

01
30 ngày (kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng)
Thời gian thực hiện hợp đồng chi tiết nêu trong hồ sơ mời thầu.
Giá gói thầu:
 • 2.813.981.000 (VND)
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói