Gói thầu sô 4: Kênh và công trình trên kênh: N5-3; Kênh 5-8; Kênh V3; Kênh V4.

Gói thầu sô 4: Kênh và công trình trên kênh: N5-3; Kênh 5-8; Kênh V3; Kênh V4.

04
30 ngày (Kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng).
Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu
Giá gói thầu:
 • 2.739.534.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói