Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình

06
Thời gian thực hiện sẽ thông báo cụ thể sau
Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể sau
Giá gói thầu:
 • 99.176.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói