Xây lắp 1 – rạch và công trình trên rạch Tư Thế & Tân Đông

Xây lắp 1 – rạch và công trình trên rạch Tư Thế & Tân Đông

03
quý 1/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.977.861.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói