Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

01
tháng 04/2008
Tháng 4/2008 đến tháng 8/2008
Giá gói thầu:
 • 1.015.692.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm
  Thông báo mời sơ tuyển
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu