Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế và thi công xây lắp công trình

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế và thi công xây lắp công trình

02
Tháng 3/2008
Tháng 3/2008
Giá gói thầu:
 • 28.046.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá