Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

03
Tháng 08/2008
Tháng 8/2008
Giá gói thầu:
 • 100.052.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm