Cung cấp vật tư thiết bị còn lại (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp (trừ đường dây cáp ngầm và lắp đặt công tơ) của công trình

Cung cấp vật tư thiết bị còn lại (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp (trừ đường dây cáp ngầm và lắp đặt công tơ) của công trình

số 4
21/03/2008-07/04/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.606.496.591 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá