Xây lắp hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường thuỷ vùng cấm công trình thuỷ điện Tuyên Quang

Xây lắp hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường thuỷ vùng cấm công trình thuỷ điện Tuyên Quang

01
Tháng03/2008-tháng 04/2008
120 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.703.455.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu