Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

03
Tháng 2-3/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.563.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm