Cung cấp 02 máy biến áp 110kV – 63MVA và vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm hoàn chỉnh tại bệ máy các trạm Thủ Đức Đông và Vĩnh Lộc

Cung cấp 02 máy biến áp 110kV – 63MVA và vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm hoàn chỉnh tại bệ máy các trạm Thủ Đức Đông và Vĩnh Lộc

1
tháng 3/2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 24700203024 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá