Xây lắp các công trình thuỷ công và các công trình hạ tầng kỹ thuật

Xây lắp các công trình thuỷ công và các công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu số 2
10/04/2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.184.350.508 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói