Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt tuyến Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát

Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt tuyến Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát

01
Q III, IV/2007
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 117000 (USD)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu