Xây dựng toàn bộ công trình

Xây dựng toàn bộ công trình

01
Tháng 3-4/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.088.784.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói