Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

04
Tháng 4/2008
150 ngày+1 năm bảo hành
Giá gói thầu:
 • 6.921.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm