Khảo sát kiểm định công trình

Khảo sát kiểm định công trình

01
Năm 2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 132.616.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói