Phần xây lắp (Phần hệ thống mái nhà hát + nội thất bên trong và các công việc khác)

Phần xây lắp (Phần hệ thống mái nhà hát + nội thất bên trong và các công việc khác)

09
Quý 1 + quý 2 năm 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 11.447.422.960 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá