Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn

Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn

10
Quý 1 + quý 2 năm 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.491.100.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu