Thiết bị âm thanh, ánh sáng, thang nâng

Thiết bị âm thanh, ánh sáng, thang nâng

11
Quý 1 + quý 2 năm 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.443.785.843 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu