Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp CLCT

Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp CLCT

13
Quý 1 + quý 2 năm 2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 60.289.154 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá