Công tác lập Dự án đầu tư, thiết kế, dự toán

Công tác lập Dự án đầu tư, thiết kế, dự toán

1
năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 395.427.368 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói