San nền và cắm mốc phân lô

San nền và cắm mốc phân lô

2
năm 2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.358.521.268 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu