Hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước

4
năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.457.833.819 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói