Hệ thống điện chiếu sáng công cộng

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng

5
năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 427.923.062 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói