Cung cấp Tivi LCD 40 Inches

Cung cấp Tivi LCD 40 Inches

2
Từ 28/03/2008 đến 11/04/2008
Từ ngày 28/03/2008 đến 11/04/2008
Giá gói thầu:
 • 600000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá