Chi phí thiết kế kỹ thuật

Chi phí thiết kế kỹ thuật

1
Quý I/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 676.123.140 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.