Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công XDXT

Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công XDXT

3
Quý IV/2008
Từ lúc ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 50.687.745 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá