Chi phí giám sát thi công XDCT

Chi phí giám sát thi công XDCT

6
Quý I/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 440.682.493 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá